Stinstin

Multimedia Design

Heerweg 20
6082 AC, Buggenum

T. 0648696559
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK: 92770738
NL198419430B01

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stinstin Multimedia Design

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Opdrachtgever: de wederpartij van StinStin Multimedia Design.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en StinStin Multimedia Design.
3. Concept: Geschreven plan of getekend ontwerp waarin de eisen en voorkeuren van de klant zijn opgenomen voor het eindproduct.
4. Producten: door StinStin Multimedia Design zelf ontworpen en/of vervaardigde digitale bestanden, drukwerken en aanverwante producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door StinStin Multimedia Design gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door StinStin Multimedia Design verrichtte handelingen.
2. Door goedkeuring van een overeenkomst met StinStin Multimedia Design verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van StinStin Multimedia Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door StinStin Multimedia Design gemaakte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
2. StinStin Multimedia Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever akkoord wordt gegaan binnen 3 maanden, aan StinStin Multimedia Design wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en StinStin Multimedia Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht StinStin Multimedia Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat StinStin Multimedia Design gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor StinStin Multimedia Design van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en concept. Het product wordt tussentijds aan de opdrachtgever getoond om de vorderingen te zien. Na het gereedkomen van het product wordt het restant bedrag gefactureerd.
4. Een maand na facturatie wordt het product als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan het product niet meer kosteloos uitgevoerd.
5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door StinStin Multimedia Design aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant schriftelijk bevestigd heeft akkoord te gaan met de offerte.
8. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,- Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens/materiaal, waarvan StinStin Multimedia Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan StinStin Multimedia Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan StinStin Multimedia Design zijn verstrekt, heeft StinStin Multimedia Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

1. StinStin Multimedia Design zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal StinStin Multimedia Design steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. StinStin Multimedia Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor StinStin Multimedia Design kenbaar behoorde te zijn.
4. StinStin Multimedia Design zal product(en) opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door goedkeuring van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
5. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft StinStin Multimedia Design het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat StinStin Multimedia Design hier opdracht voor heeft, zonder de offerte te hoeven overleggen.
6. Indien door StinStin Multimedia Design of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart StinStin Multimedia Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

1. Indien StinStin Multimedia Design op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan StinStin Multimedia Design worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van StinStin Multimedia Design. StinStin Multimedia Design is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal StinStin Multimedia Design opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van het concept is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het concept te laten uitvoeren.

Artikel 8. Duur en beëindiging

1. Onderhoudscontracten kennen een minimalelooptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
2. StinStin Multimedia Design kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met StinStin Multimedia Design gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
3. StinStin Multimedia Design heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens StinStin Multimedia Design niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. StinStin Multimedia Design zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van StinStin Multimedia Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Levering en levertijd

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de producten voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door StinStin Multimedia Design en/of voor onze rekening mocht geschieden.
2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de producten af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de producten of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 10. Copyright

1. Alle aan StinStin Multimedia Design verstrekte producten worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
2. Alle door StinStin Multimedia Design ontwikkelde producten kunnen door StinStin Multimedia Design voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
3. De opdrachtgever erkent dat StinStin Multimedia Design auteursrechten heeft op de producten, daaronder begrepen de gepresenteerde producten, en de opdrachtgever zal de nodige maatregelen in acht nemen om niet toegestaan gebruik van de producten te voorkomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Ter bescherming van de rechten van StinStin Multimedia Design zal de opdrachtgever er zorg voor dragen dat de bescheiden geheim worden gehouden en niet aan derden bekend worden gemaakt. De opdrachtgever verklaart zich er mee bekend dat de bescheiden vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van StinStin Multimedia Design bevatten.
5. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan:
 a. om de producten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te kopiëren, te openbaren of te exploiteren e.d..
 b. om de producten, of enig gedeelte daarvan, op enigerlei wijze aan derden over te dragen of anderszinds in gebruik te nemen, af te staan, te  verhuren e.d., dan wel om op de producten aan derden enig recht te verlenen.
 c. in de producten wijzigingen aan te brengen, anders dan op de door StinStin Multimedia Design uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven wijze.
6. De opdrachtgever vrijwaart StinStin Multimedia Design dat op de door opdrachtgever aangeleverde bescheiden geen rechten van derden berusten.
7. Concepten blijven eigendom van StinStin Multimedia Design

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. StinStin Multimedia Design en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van StinStin Multimedia Design zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 12. Overmacht

1. In geval van overmacht is StinStin Multimedia Design gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke niet toerekenbare oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. StinStin Multimedia Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop StinStin Multimedia Design geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13. Diverse bepalingen

1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. StinStin Multimedia Design kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
3. StinStin Multimedia Design heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Derden

1. StinStin Multimedia Design is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd.
2. StinStin Multimedia Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op een website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. Door StinStin Multimedia Design of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van een product blijven eigendom van StinStin Multimedia Design.

Artikel 16. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door StinStin Multimedia Design slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. StinStin Multimedia Design verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.